Maukah Melayani Tuhan ?

31NUBUAT  TERGENAPI

Amsal 14:12,.. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.

Matius 22:14,.. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.”

Hosea 4:6a,.. Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Elohim;

1 Tawarikh 16:26,..Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi YHWH-lah yang menjadikan langit.

Ulangan 6:14-15,.. Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu,sebab YHWH, Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka YHWH, Elohimmu, terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi.

Yohanes 4:22b,.. sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.

YHWH adalah nama pribadi Tuhan Israel/Yahudi.

Allah adalah nama pribadi Tuhan Muslim/Islam/Arab.

Tuhan adalah Yang Maha Kuasa,

Elohim identik dengan Tuhan identik dengan Adonai dan bukan nama pribadi.

Yehezkiel 39:7-8,..Dan Aku akan menyatakan nama-Ku yang kudus di tengah-tengah umat-Ku Israel dan Aku tidak lagi membiarkan nama-Ku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah YHWH, Yang Mahakudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah Kufirmankan.

Aneh,.. bisa-bisanya, berani-beraninya manusia ciptaanNya merubah nama YHWH, menjadi TUHAN atau Tuhan atau ALLAH atau Allah atau Adonai atau Kurios, Lord, God dan lain sebagainya, padahal semua itu bukanlah nama. Nama tidak bisa diterjemahkan, tidak lazim, tidak sepantasnya, tidak sopan dan tidak seharusnya.

Ingat peringatan Tuhan,.. melalui FirmanNya:

 1. Keluaran 3:15,.. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: YHWH, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku turun-temurun.
 2. Yesaya 43:11,.. Aku, Akulah YHWH dan tidak ada juruselamat selain dari pada-Ku.
 3. Yesaya 42:8,.. Aku ini YHWH, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.

Masih ngeyel ?,.. FirmanNya jelas,.. tidak perlu penafsiran yang rumit.

Selama ini bahkan telah sekian lama,.. lama sekali nama YHWH sudah diselewengkan, dianggap sama dan disamakan, disejajarkan dengan nama ALLAH,… ini salah,.. dan ketika ada pihak yang mau mengembalikan kesalahan itu, malah dimusuhi, di katakana sesat. Ketika nama YHWH dikembalikan pada posisi dan porsi yang sebenarnya,.. malah menanggapinya dengan amarah,.. ? Nama YHWH adalah nama Sang Pencipta, Raja Sorga, nama yang Kudus/Suci (The Sacred Name ).

Nama ALLAH adalah nama sesembahan bangsa asing. Nama YHWH tidak bisa disejajarkan dengan nama apapun yang ada di muka bumi,.. Baca Filipi 2:9-11,.. Itulah sebabnya YHWH sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama,supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan YHWH, Bapa!

Mengapa masih banyak orang Kristen di Indonesia khususnya tidak mau memanggil nama YHWH, Bapa di Sorga tetapi justru memanggil ALLAH yang adalah Tuhannya orang lain ? Karena dalam Alkitab/Kitab Suci yang dipegang sebagian besar orang Kristen di Indonesia ini nama YAHWEH/YHWH, Bapa di Surga, Tuhan yang benar ditempatkan di bagian belakang halaman Alkitab yaitu di dalam kamus.

Tetapi nama ALLAH/Allah malah disebar luaskan di seluruh halaman Alkitab mulai dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Mengapa bisa demikian ? Inilah yang dikatakan penggenapan dari nubuatan yang sudah dinyatakan Tuhan lebih dahulu sebelum terjadi. Ayatnya ?

 1. Hosea 11:7,..Umat-Ku betah dalam membelakangi Aku; mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan nama-Ku.
 2. Yeremia 23:25-27,..Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu demi nama-Ku dengan mengatakan: Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi! Sampai bilamana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umat-Ku melupakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan nama-Ku oleh karena Baal?

Tepat sekali,… sekarang saudara dapat melihat dan memperhatikan dengan cermat dan seksama, menyaksikan sendiri kenyataan nubuatan Tuhan ini. Dimana umat Tuhan sekarang ini sudah berhenti meninggikan nama Bapa di Sorga YHWH Elohim, tetapi justru memanggil nama Tuhannya orang lain terus-terusan.

Demikian juga sekarang ini banyak para hamba Tuhan yang berdiri di depan mimbar sebagai penyambung lidah Tuhan, namun untuk membahas, mengisahkan, mengajarkan dan menceritakan nama Tuhannya orang lain. Jadi memanggil nama Allah itulah salah satunya penggenapan nubuat Tuhan yang harus terjadi dan digenapi.

Dan ternyata secara tidak disadari atau mungkin dengan kesadaran penuh, para umat Tuhan dan hamba Tuhannya masih tetap nekat memanggil Tuhannya orang lain yaitu ALLAH, itulah yang dikatakan menggenapi nubuatan Firman Tuhan. Dan mereka yang tetap tidak mau berubah, sengaja melawan dan membangkang artinya ikut menggenapi nubuatan Firman Tuhan dalam Keluaran 23:13,.. Dalam segala hal yang Kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas; nama allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu.”

103Ada yang mencoba mengaburkan pengertian kata Allah dan Elohim. Dengan pernyataan argumentasi bahwa kata Elohim itu dulu juga pernah digunakan orang Kenaan untuk menyembah dewa, jadi tidak masalah kalau kita menggunakan kata Allah. Kata Elohim bukan nama pribadi, melainkan suatu kata yang bersifat netral. Kalau pemahaman nama Elohim sama dengan nama Allah,.. pernyataan ini adalah tidak tepat alias salah. Kata Elohim sinonimnya, padan katanya adalah Ilah, bukan Allah.

Tanpa disadari sepenuhnya, ternyata orang-orang Kristen sudah diperdaya oleh nama pribadinya Tuhan orang lain yang bernama ALLAH. Dan karena sudah cukup lama diperdaya sehingga sangat susah sekali untuk mengubah paradigma pemahamannya. Dapat dikatakan lebih mudah mengubah paradigma pemahaman orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus untuk diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian ?

 1. Sudah terlalu lama, berabad-abad dibuat oleh sijahat supaya orang Kristen tidak dapat melihat dan membedakan antara pribadi YHWH dan pribadi ALLAH.
 2. Sudah sejak dini, setiap hari didoktrinasi atau dicuci otaknya melalui bacaan Alkitab yang masih menggunakan kata TUHAN untuk mengganti nama YHWH.
 3. Pengajaran terus menerus dari depan mimbar, oleh hamba-hamba Tuhan yang belum dibukakan mata rokhaninya tentang perbedaan YHWH dan ALLAH.
 4. Melalui konseling-konseling, buku-buku, pujian-pujian, doa-doa bahkan melalui adzan yang keras sekali setiap hari menyatakan tidak ada Ilah/Tuhan selain Allah. Dengan kata lain tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka Allah itu hukumnya wajib disembah. Ternyata orang Kristen dapat diperdaya dan terperdaya sehingga ikut-ikutan memanggil dan menyembah Allah.

Sungguh,.. suatu keadaan yang sangat tragis,.. ironis dan memelas,…

Namun,… ada juga yang mengatakan :

 1. Kami memanggil Allah,.. telah sesuai dengan yang tercantum dalam Alkitab,.. kalau Tuhan menganggap kami salah,.. arahkan saja kesalahannya pada penerbitnya yaitu LAI.
 2. Walaupun kami memanggil Allah,.. pelayanan kami diberkati,.. banyak jiwa bertobat dan dimenangkan bagi Tuhan kok,..
 3. Dalam pujian/nyanyian,.. kami menggunakan nam Allah,.. tetap terjadi mujizat,.. waktu mengusir setan dalam nama Yesus Kristus,.. setan-setan juga pergi,.. keluarga kami diberkati,.. terus mengapa,.. kami diusik dengan nama YHWH ?

Dasar mutlak kebenaran orang percaya adalah Firman Tuhan. Perhatikan dan simak dengan baik,

 1. Matius 7:22-23,.. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”
 2. Mazmur 119:160,..Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya.
 3. Yohanes 17:17,.. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.

Apa syarat masuk sorga ? Firman Tuhan yang menetapkan, perhatikan dengan baik Matius 7:21,..Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.

Apa kehendak Bapa di Sorga ?

 1. Apakah Bapa meminta agar umatNya mengganti namaNya ? Kalau ada,.. tolong ada di mana ayat, pasal dan dalilnya ?
 2. Apakah Bapa memperkenalkan diri dengan nama Allah ? Ayatnya di mana dan pasal berapa ?
 3. Apakah Bapa menyatakan bahwa RohNya bernama Roh Allah ?.

Namun jati Diri dan kehendak Bapa di Sorga yang tertera dalam Firman Tuhan dan dapatPraying-Hand11 dibaca dalam Alkitab justru seperti tersebut dibawah ini,..

 1. Mazmur 105:1,.. Bersyukurlah kepada YHWH, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!
 2. Yesaya 42:8,..Aku ini YHWH, itulah nama-Ku; Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain atau kemasyhuran-Ku kepada patung.
 3. Amos5:8,..Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam; Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi — YHWH itulah nama-Nya.
 4. Amos 4:13,..Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkan-Nya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi — YHWH, Elohim semesta alam, itulah nama-Nya.
 5. Yesaya 12:4,.. Pada waktu itu kamu akan berkata: “Bersyukurlah kepada YHWH, panggillah nama-Nya, beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur!
 6. 1 Tawarikh 16:8-9,..Bersyukurlah kepada YHWH, panggillah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang ajaib!

Wahai dengar,.. apa yang sering berkumandang di gereja-gereja,…..bukan di masjid.

 1. Allah maha besar (sama dengan Allohu akbar).
 2. Yesus anak Allah (Allah tidak punya anak – orang muslim tersinggung)
 3. Bila Roh Allah ada di dalamku (?)
 4. Allahku dahsyat (?)

Tetapi anehnya mereka memanggil YHWH,.. ketika menyebutkan kata/nyanyian Halleluyah. Apakah ini bukti bahwa mereka tidak tahu arti Halleluyah ?

Ingat perkataan Tuhan,..

Banyak yang terpanggil,.. sedikit yang terpilih,..

Tetapi lebih sedikit lagi yang taat dan setia.

Sepenggal  kisah gema pelayanan penginjilan di Indonesia.

Sejarah Gereja Indonesia menulis bahwa Sadrach berasal dari Jepara. Nama asli Sadrach ialah Radin, ketika ia muda ia adalah seorang pemuda yang gemar mencari ilmu. Ia pernah masuk pesantren di Jombang. Kemudian ia juga dikenal sebagai seseorang yang gemar mengembara, misalnya ke Semarang dengan memakai nama Radin Abas. Ada penginjil Belanda bernama Hoezoo yang mempengaruhi Radin Abas ini sehingga ia tertarik pada Kristen. Sampai kemudian ia bertemu dengan seorang Kyai yang lebih dahulu mengenal Yesus Kristus yang bernama Kyai Tunggul Wulung. Oleh Tunggul Wulung ia dianjurkan agar bertemu dengan Anthing di Jakarta. Sadrach pun akhirnya ke Jakarta dan seterusnya tinggallah ia di rumah Anthing dua tahun lamanya. Pada tanggal 14 April 1867 ia dibaptis di Gereja Sion di Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu dan gejolak yang terjadi antara penginjil Belanda dan pribumi pada waktu itu, terjadilah saling silang pendapat yang berakibat perpecahan. Penginjil Sadrah ketika diperkenalkan dengan Kerasulan merasa lebih tepat di situ sehingga akhirnya Sadrach pindah ke Kerasulan. Peristiwa itu dicatat pada tahun 1939 oleh J.D Wolterbeek orang Belanda dalam bahasa Jawa yang dikatakan demikian.

Ing djaman poenika Kjai Sadrach wiwit tetepangan kalijan pasamoean Karasoelan, ingkang wonten ing Magelang. Goeroenipun Kristen Karasoelan ingkang kawitan poenika satoenggaling pandita Inggris, asalipun saking tanah Schot asma Ds. E. Irving ingkang ngadegaken pasamoean ingkang nganggep, bilih kalenggahan rasoel nalika sasedanipun para rasoelipun Goesti Jesoes boten sirna, nanging bilih djaman samangke ingkang ngadjengaken rawoehipoen Goesti Jesoes, preloe wonten rasoel oegi. ( Terjemahan bebas penulis: ”Pada waktu itu Sadrach mulai berkenalan dengan Gereja Kerasulan yang ada di Magelang. Guru Kristen Kerasulan yang pertama adalah orang Inggris yang berasal dari daerah Schot yang bernama Ds. E. Irving yang mendirikan gereja yang menganggap bahwa jabatan rasul ketika meninggalnya rasul-rasul Tuhan Yesus tidak hilang, tetapi pada jaman akhir diperlukan lagi jabatan rasul ”).

Sadrach dikenal oleh para pengikutnya sebagai sosok sederhana yang kental dengan budaya Jawa. Selain dikenal arif dan bijaksana juga dikenal sakti dan memiliki banyak ilmu kejawen. Soetarman Soedirman Partonadi menulis tentang Sadrach yang tertarik kesederhanaan Apostolische Kerk dalam bukunya:

… beberapa rasul di Belanda telah menerima wahyu dari Tuhan yang menyatakan Sadrach seharusnya ditunjuk sebagai rasul Jawa. Pandangan lain mengatakan bahwa karena Anthing juga telah ditahbiskan sebagai rasul di Apostolische Kerk, Sadrach semakin yakin akan kebenaran panggilan itu, lalu mengikuti jejak mantan gurunya.

Banyak kisah beredar di antara pengikutnya, bagaimana Sadrach memiliki kelebihan dibanding dengan orang-orang kebanyakan pada jamannya. Perkembangan Sadrach selanjutnya dicatat oleh Muller Kruger dalam bukunya.

Selanjutnya gerakan Sadrach itu menempuh djalannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, jaitu pada tahun 1898, gerakan itu  bergabung dengan bidat “Kerasulan”. Sadrach sendiri diangkat mendjadi “Rasul Djawa”. Djalan ini merupakan djalan jang satu-satunja bagi dia supaja diakui oleh pemerintah. Tetapi adjaran bidat itu tidak mempunjai arti apapun didalam gerakan itu.

Lebih jauh tentang Sadrach, Soetarman Soediman Partonadi mengatakan dalam bukunya: ”Kesederhanaan Apostolische Kerk dalam hal organisasi, jabatan gereja (mereka tidak menuntut latar belakang pendidikan teologi yang istimewa untuk menjadi seorang rasul atau pejabat gereja)”.[4] Tata cara kebaktian yang sederhana mungkin merupakan faktor yang penting dan menarik bagi Sadrach, hal ini diulas kembali oleh Soetarman dalam bukunya: ”Sadar bahwa ia sendiri ”tak berpendidikan” seperti anggota-anggota jemaatnya, Sadrach sangat tertarik dengan Apostolische Kerk. Faktor lain yang mendukung keputusannya adalah perasaan direndahkan oleh kecurigaan para pekabar Injil Belanda,…”. Sadrach yang dikenal sebagai Rasul Jawa memang sangat terkenal di kalangan Gereja Kerasulan Baru. Tokoh yang dikenal sakti oleh para jemaatnya, banyak ilmu kejawen dan memiliki kharisma dihati para pengikutnya. Kembali Soetarman menyoroti hubungan antara Sadrach dengan Gereja Kerasulan yang menulis dalam bukunya.

Di sisi lain, hubungan antara Sadrach dengan Apostolische Kerk menjadi lebih formal, yang pada akhirnya mengakibatkan Sadrach ditahbiskan menjadi rasul Jawa. Apostolisch Kerk (yang dianggap suatu sekte) didirikan oleh pendeta Presbyterian Skotlandia, Edward Irving. Karena itu sekte ini kadang-kadang disebut Irvingisme.[1]

Dalam perkembangan selanjutnya, Sadrach meninggal dunia, seperti yang dicatat Soetarman dalam bukunya: ”Pada tanggal 14 Nopember 1924 dalam usia lebih dari 90 tahun, tokoh besar dalam pekabaran Injil di Karangjasa, Radin Abas Sadrach Suropranoto meninggal dengan tenang di rumahnya”.[2]Sepeninggal Sadrach, rasul Schmidt datang dari Cimahi untuk menanyakan anak angkat Sadrach yang bernama Yotham, apakah mau ditunjuk sebagai rasul. Soeparman kembali menulis dalam bukunya: ”Yotham tidak segera memberikan jawaban, tetapi meminta waktu untuk memperhitungkan tawaran itu. Beberapa hari kemudian Yotham menulis surat yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia menjadi rasul,.

 

Saudara,..

Andai saudara masih bimbang dan ragu, bahkan masih belum yakin akan kemana saudara berada ketika yang namanya kematian menghampiri saudara. Andai saudara ingin tahu kemana saudara berada saat saudara akhiri hidup ini,.. Andai saudara mau tahu nilai hidup saudara,.. dan yang terakhir andai saudara rindu dengan yang namanya keselamatan, ketentraman, kebahagiaan yang kesemuanya bersifat kekal,.. saya mengajak saudara menyimak dengan bijak apa yang kami sajikan pada blog yang tengah saudara baca secara menyeluruh. Namun ada baiknya saudara mulai meniti langkah demi langkah.

Langkah awal menuju keselamatan kekal adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Langkah kedua setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat adalah mengikut Tuhan Yesus. Untuk mengikut Tuhan Yesus memang ada harga yang harus dibayar yaitu sangkal diri dan memikul salib. Setelah mengikut Tuhan Yesus kemudian melayani Tuhan.

Mengapa melayani Tuhan Yesus ? Mengapa mengikuti Tuhan Yesus ? Dan mengapa harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat ?..

Alkitab menyajikan tulisan dalam Yohanes 14:6 dengan sangat jelas yang dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Dan jalan itu yang menuju ke tempat dimana Tuhan berada, yaitu kerajaan surga.

Dalam Yohanes 12:26 dikatakan, ” Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. ” Ini berarti bahwa yang akan melayani Tuhan adalah mereka sebagai pengikut Kristus, dan sebagai pengikut Kristus pasti telah siap bayar harga. Sebagai pelayan Tuhan ada jaminan berada dalam kerajaan sorga, karena disitulah Tuhan Yesus berada. Dan Bapa menghormati para pelayan Tuhan.

Bagaimana manifestasi penyangkalan diri dan memikul salib ?,.. Mari ikuti tulisan kami selanjutnya,…..

Tuhan Yesus memberkati.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: